Добре доши в Машпром - КМХ

МАШПРОМ-КМХ ЕООД е създадено през 1996 като частна фирма за планиране, изграждане и производство в сферата на хидравликата. Основната дейност на компанията е производство на хидравлични изделия и детайли.
Общата застроена площ на компанията е 3000 кв.м. Тя се състои от 3 сгради, включително: индустриална сграда и триетажна административна сграда.


„ПОКАНА за пресконференция”
Проект „Повишаване на енергийната ефективност в МАШПРОМ-КМХ ЕООД“

Във връзка с организирането на пресконференция относно приключване на проект по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0517-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в МАШПРОМ-КМХ ЕООД” имаме удоволствието да Ви поканим на 21.06.2018г. от 10:00 часа в офиса на МАШПРОМ-КМХ ЕООД находящ се в с. Енина, общ. Казанлък, ул. „Димчо Астаджов” №37.


Проект „Повишаване на енергийната ефективност в МАШПРОМ-КМХ ЕООД“

МАШПРОМ-КМХ ЕООД усшено изпълни проект „Повишаване на енергийната ефективност в МАШПРОМ-КМХ ЕООД” по ДБФП №BG16RFOP002-3.001-0517-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Въведено в експлоатация производствено оборудване - CNC Струг – 3 броя; 4 + 1 Машинен център - 1 брой; СNC вертикален машинен център - 1 брой;

Внедрена система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.
Изпълнението на проекта позволи на фирмата да разшири капацитета си, да намали разходите за производство на единица продукция, да развие екологосъобразно производство и да подобри енергийната си ефективност. Общата стойност на проектa е 2 525 000.00лв., от които 1 272 875,00 лв. европейско и 224 625,00лв. национално съфинансиране.


Проект „Добри и безопасни условия на труд в МАШПРОМ-КМХ ЕООД“
„МАШПРОМ-КМХ“ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1151-C01 по проект „Добри и безопасни условия на труд в МАШПРОМ-КМХ ЕООД“. Договорът е по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд” и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на проекта е подобряване на работната среда в „МАШПРОМ-КМХ” EООД, чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси, което от своя страна ще подобри качеството на работните места и ще рефлектира положително върху производителността на труда в предприятието. Обща стойност: 137 775,00лв, от които 117 108,75лв. европейско и 20 666,25лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 08.08.2017г. и е с продължителност 15 месеца.


„МАШПРОМ-КМХ” ЕООД обявява процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА" по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1. Робот за монтаж и заваряване на щуцери
Обособена позиция 2. Робот за заваряване на кръгови шевове
Обособена позиция 3. CNC Вертикален машинен център
Обособена позиция 4. Стругови прътов автомат швейцарски тип (2 броя)”

В момента фирмата осъществява Проект BG161PO003-2.1.13-0199-0001 Повишаване конкурентоспособността на “МАШПРОМ - КМХ” ЕООД чрез технологично обновление, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Сертификат